Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniajace się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Na terenie Nadleśnictwa Połczyn znajduje się 6 rezerwatów:

Rezerwat Brunatna Gleba - rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 1,10 ha, którego celem ochrony jest zachowanie dobrze wykształconej leśnej gleby brunatnej, z wyraźnymi poziomami genetycznymi. Wszystkie akty prawne dotyczące tego rezerwatu można znaleźć w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody (CRFOP) / Brunatna Gleba.

Rezerwat Jezioro Prosino - utworzony w celu ochrony ptaków wodno-błotnych, w szczególności żurawia, bąka, kani rdzawej, rybitwy rzecznej, błotniaka stawowego, zimorodka, gąsiorka i zajmowanych przez nie siedlisk, a także zachowania występujących w rezerwacie populacji narecznicy grzebieniastej, turzycy łuseczkowatej i bobrka trójlistkowego. Powierzchnia rezerwatu wynosi 86 ha. Wszystkie akty prawne dotyczące tego terenu można znaleźć w CRFOP / Jezioro Prosino.

Rezerwat Dolina Pięciu Jezior - jego celem ochrony jest zachowanie formy morfologicznej Pojezierza Drawskiego z bogatą szatą roślinną, kompleksów leśnych, zbiorowisk wodnych oraz torfowisk niskich z buczyną pomorską i licznymi stanowiskami roślin chronionych. Powierzchnia rezerwatu wynosi 228,78 ha, z czego w zarzadzie Nadleśnictwa Połczyn znajduje się 168,69 ha. Wszystkie akty prawne dla tego rezerwatu można znaleźć w CRFOP / Dolina Pięciu Jezior.

Rezerwat Zielone Bagna - celem ochrony jest zachowanie róznorodności biologicznej ekosystemów torfowiskowych, regenerujących się po eksploatacji torfu z torfowiska wysokiego. Powierzchnia rezerwatu wynosi 55,38 ha. Nie jest to teren udostępniony dla turystyki. Wszystkie akty prawne dla tego rezerwatu można znaleźć w CRFOP / Zielone Bagna.

Rezerwat Torfowisko Toporzyk - celem ochrony jest zachowanie torfowiska wysokiego i przejściowego wraz z reliktowymi zbiorowiskami roślinnymi.

  • Rezerwat ''Przełom Rzeki Dębnicy''.