Wydawca treści Wydawca treści

Nasze Lasy

Powierzchnia ogólna terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa wynosi 59150 ha.Lesistość tego obszaru wynosi 42,0%.

Nadleśnictwo Połczyn administracyjnie podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. W jego skład wchodzą dwa obręby leśne: Połczyn oraz Krosino o łącznej powierzchni około 25 tys.ha. Łączna powierzchnia gruntów leśnych i nieleśnych nadleśnictwa wynosi 25041 ha.

Ze względu na skład gatunkowy nieznacznie dominują drzewostany trzy gatunkowe nad cztero- i dwugatunkowymi, najmniej jest jednogatunkowych. Ponad 26 % stanowią cenne drzewostany w wieku powyżej 80 lat. Od ostatniej rewizji planu urządzania lasu przybyło ponad 900 ha drzewostanów 100-letnich.

Lesistość nadleśnictwa wynosi 42%, co znacznie przewyższa lesistość Polski.

Nasze lasy zostały podzielone w zależności od dominującej roli pełnionych funkcji ochronnych, na 3 podstawowe grupy: lasy rezerwatowe, lasy ochronne oraz lasy gospodarcze. Lasy ochronne i rezerwaty w stosunku do ogólnej powierzchni gruntów leśnych nadleśnictwa stanowią 27,3%.