Asset Publisher Asset Publisher

Nasze Lasy

Powierzchnia ogólna terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa wynosi 59150 ha.Lesistość tego obszaru wynosi 42,0%.

Nadleśnictwo Połczyn administracyjnie podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Nadleśnictwo tworzy obręb leśny Połczyn, powstały z połączenia dwóch obrębów leśnych: Połczyn oraz Krosino w roku 2018. Łączna powierzchnia lasów nadleśnictwa wynosi 24603,01 ha.

Ze względu na skład gatunkowy nieznacznie dominują drzewostany trzy gatunkowe nad cztero- i dwugatunkowymi, najmniej jest jednogatunkowych. Ponad 26 % stanowią cenne drzewostany w wieku powyżej 80 lat. Od ostatniej rewizji planu urządzania lasu przybyło ponad 900 ha drzewostanów 100-letnich.

Lesistość nadleśnictwa wynosi 41,6%, co znacznie przewyższa lesistość Polski wynoszącą 29,5%.

Nasze lasy zostały podzielone w zależności od dominującej roli pełnionych funkcji ochronnych, na 3 podstawowe grupy: lasy rezerwatowe, lasy ochronne oraz lasy gospodarcze. Lasy ochronne i rezerwaty w stosunku do ogólnej powierzchni gruntów leśnych nadleśnictwa stanowią 27,48%.


Asset Publisher Asset Publisher